Cơ sở sản xuất bánh mì Đồng Khánh01674 819 435  

(84-8)