Cơ sở sản xuất bánh ngọt Gia Đôn(84-8) 39 234 524  

(84-8) 38 366 676