Tiệm bánh Hỷ Lâm Môn(84-8) 39 744 359   

(84-8)  

http://www.hylammon-bakery.com.vn