Lò bánh bột chiên A Tỷ(84-8) 38 584 120 - 39 633 989   

(84-8)