Tiệm bánh Thuận Phát(84-8) 38 581 800 - 62 643 124  

(84-8)