Cơ sở sản xuất bánh Minh Hảo(84-8) 38 533 905 - 39 571 457  

(84-8)