Bánh khọt cô Ba Vũng Tàu(84-8) 38 323 312 - 22 970 264