Bánh Khọt Cô Ba Vũng Tàu(84-8) 54 102 027  

(84-8) 22 908 118  

http://www.banhkhotcoba.com.vn