Cơ sở sản xuất Bánh Mì Tài Có(84-8) 39 692 701  

(84-8)