Cơ sở sản xuất bánh mì Nhì(84-8) 38 663 718  

(84-8)