Highlands Coffee - Nam Kì Khởi Nghĩa(08) 3914.7676  

http://www.highlandscoffee.com.vn/