Nhà hàng món Huế - Crescent Mall08.7106.6611  

http://www.nhahangmonhue.vn/